Regulamin sklepu internetowego skeen.pl

Dzień dobry! 

Dziękujemy, że wybierasz skeen.pl jako Twojego partnera w codziennej pielęgnacji. Mamy nadzieję, że wspólnie sprawimy, by Twoja skóra czuła się dobrze, a Ty w niej jeszcze lepiej! 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy: 

SKEEN TOMASZ ZAJĄC Jana Nowaka-Jeziorańskiego 12/185 03-984 Warszawa NIP: 1133046562 REGON: 520573006. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@skeen.pl. 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów zespół sklepu internetowego skeen.pl. 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący –osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument–osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

3) POCK –osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcąumowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionegona podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,

4) Regulamin–niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.skeen.pl/regulamin-sklepu,

5) Sklep–sklep internetowy działający pod adresem https://www.skeen.pl,

6) Sprzedawca–SKEEN TOMASZ ZAJĄC, Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 12/185, 03-984 Warszawa, NIP: 1133046562, REGON: 520573006.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedażdetaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, niejest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treścio charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2. Podstawową usługą świadczoną drogąelektroniczną na rzecz Kupującegoprzez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającąna założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień wSklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4. Usługiświadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedażyzawierane za pośrednictwem Sklepu. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku zkorzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki technicznei organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 

funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszaćza pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres e-mail sklep@skeen.pl.W reklamacji Kupujący powinien określićrodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciuna adres e-mail składającegoreklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności posiadania konta klienta.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu dokoszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybórsposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu,z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. Wrazie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

3. Proces składania zamówienia kończykliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowysprzedaży,

4. JeżeliKupujący wybrał przy składaniuzamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizującyzamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przezzewnętrznego operatora płatnościcelem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewembankowym, pokliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówieniepowinna nastąpić w ciągu 3 dniod zawarcia umowy. 

5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień popodjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich 

prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7powyżej.

§ 5

Dostawa i płatność

1. Dostępne do wyborusposobu dostawy zamówienia opisane są na stronieSklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawyzamówieniaponosi Kupujący, chyba że Sprzedawcana stronie Sklepuwskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłekbez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

2. Dostępne metody płatności zazamówienie opisane są na stronieSklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą,obsługiwane są przez PayNow.

4. Jeżeli Kupującypoprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówieniapolega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki doKupującegozgodnie z wybraną przez Kupującegoformądostawy zamówienia. 

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane zchwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemusię przewozem). 

3. Czas realizacji zamówienia wskazany jestzawsze przy każdym produkcie. Zamówione produktypowinny zostać wydane Konsumentowiw terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu zostałwyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższytermin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodęna dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisuproduktu. 

4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnymczasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminemrealizacjicałościzamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumentalub POCK

1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 

4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.skeen.pl/formularz-odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

7. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8 

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Konsument lub POCK. 

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: 1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

2) żądać usunięcia wady, 

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 

6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.skeen.pl/formularz-reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 9 

Dane osobowe i pliki cookies 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.skeen.pl/polityka-prywatnosci. 

§ 10

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, żetreści dostępne na stronach Sklepuoraz elementy produktów fizycznych(np.projekty graficzne)mogą stanowićutwory w rozumieniu ustawy zdnia 4lutego 1994r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca pouczaniniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treściobjętych prawami autorskimiprzez Kupującegobez zgody Sprzedawcy,za wyjątkiem korzystania z 

treściw ramach dozwolonego użytkuosobistego,stanowi naruszeniepraw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 11 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. 

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022. 

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

Shopping Cart